International Organization of Supreme Audit Institutions
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
İç Denetim Koordinasyon Kurulu
Kamu İç Denetçileri Derneği
Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
 Denetimnet
 The Institute of Internal Auditors
 ISACA

Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma