İÇ DENETİM

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 63. maddesinde İç denetim,

 

                             

AMAÇ :  Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek,

Kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak

 YÖNTEM :  Bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir

                                               

KAPSAM : İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları

Malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek

 

SİSTEM :     Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun  olarak gerçekleştirilir.

                        

           Üniversitemizde, iç kontrol sisteminin objektif değerlendirilmesi amacıyla idareyi desteklemek için fonksiyonel olarak bağımsız 2 iç denetçi görevlendirilmiş ve İç Denetim Birimi kurulmuştur.

           İç Denetçi doğrudan Rektöre bağlıdır.

           Denetçinin ana görevi idare tarafından gerçekleştirilen iç kontrol sisteminin yeterliliğini değerlendirmek, zayıflıklarını ortaya çıkarmak ve gerektiğinde geliştirilmesi için önerilerde bulunmaktır.

           İç Denetim raporları doğrudan Rektöre sunulur.